Awiacja i dyplomacja

Bogdan J. Kwieciński 1895–1981

Kolekcja

Kolekcja płk. dypl. obs. Bogdana J. Kwiecińskiego o­fia­ro­wa­na Muzeum Lotnictwa Polskiego przez jego córkę, prof. Hannę M. Pappius, dotarła w 2012 r. do Krakowa w postaci kilkunastu potężnych paczek. Nieocenioną po­mo­cą w organizacji transportu posłużył Konsulat RP w Montrealu, zwłaszcza pani Beata Czyżykiewicz. Tran­sport przygotował pan Andrzej Krysztofowicz.

Spuścizna Bogdana Kwiecińskiego obejmuje jego do­ku­men­ty dotyczące spraw wojskowych i lotniczych, da­to­wa­ne od 1918 do 1977 roku, w tym znaczny zbiór ma­te­ria­łów organizacyjnych Challenge 1934 roku i 5. Kra­jo­we­go Lotniczego Konkursu Turystycznego 1933 r., liczne fotografie, kompletny mundur PSP z okresu II wojny świa­towej, liczne pamiątki, m.in. proporczyk, mo­co­wa­ny na samochodzie attaché lotniczego w Londynie. Bar­dzo interesująco przedstawia się zbiór odznaczeń wraz z dokumentacją i dyplomami, obejmujący odznaczenia polskie, brytyjskie, francuskie, rumuńskie, ju­go­sło­wiań­skie, czechosłowackie a nawet marokańskie i afgańskie!

Osobną część w spuściźnie stanowi biblioteka lotnicza Bogdana J. Kwiecińskiego, licząca ponad 100 wo­lu­mi­nów w języku polskim, angielskim i niemieckim oraz kom­plet wojennego wydawnictwa brytyjskiego Air Mi­nis­try “Evidence In Camera”.


Muzeum Lotnictwa Polskiego Województwo Małopolskie Kraków Airport Aeroklub Polski Agencja Lotnicza Altair Skrzydlata Polska