Awiacja i dyplomacja

Bogdan J. Kwieciński 1895–1981

Spuścizna
Bogdana J. Kwiecińskiego

Pułkownik dyplomowany obserwator Bogdan Józef Kwie­ciński – lotnik, żołnierz trzech wojen, kawaler orde­ru Virtuti Militari, wojskowy dyplomata II RP, dzia­łacz Aero­klu­bu Rze­czypospolitej Polskiej i FAI, jeden z ojców polskich suk­ce­sów w Challenge. To role i o­siąg­nię­cia, któ­rych wystar­czyłoby na kilka biografii. Wszys­tkie jed­nak do­ty­czą jed­nej tylko osoby – Kujawianina ze Strzelna, któ­ry współ­tworzył historię polskich skrzydeł.

Dzięki córce pułkownika B. Kwiecińskiego, pani Hannie M. Pappius, spuścizna tego wyjątkowego człowieka wró­ciła do Polski. Jest to zbiór wyjątkowy. W prze­ci­wieńs­twie do większości Polaków, którzy znaleźli się na Za­cho­dzie jako wojenni emigranci, przez obozy inter­no­wa­nia, śród­ziem­no­mor­skie porty, ra­dziec­kie łagry lub az­ja­tyc­ki step, Bogdan J. Kwieciński wyjechał jesz­cze w cza­sach pokoju jako attaché wojskowy i lotniczy skierowany na lon­dyńską pla­cówkę, która przez kilka lub więcej lat będzie jego domem. Zabierał ze sobą odznaczenia, pa­miąt­ki, oso­biste archiwum i księ­go­zbiór.

Obszerny i niezwykle wartościowy zbiór archiwaliów, pamiątek, akcesoriów lotniczych i druków płk. Bogdana J. Kwie­cińs­kiego w 2012 r. został przekazany przez pa­nią Hannę M. Pappius do Muzeum Lotnictwa Polskiego. To niezwykle cenny składnik lotniczego dzie­dzic­twa, któ­re Muzeum stara się chronić i rozwijać. Dziedzictwa ży­ją­cego w mozaice przedmiotów, do­ku­mentów, ob­ra­zów, mie­niącej się tak wieloma od­cie­niami, jak lotnicze życie płk. Bogdana Józefa Kwie­ciń­skiego.

W oparciu o kolekcję płk. B. J. Kwiecińskiego w dniu 24 września 2013 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego otwarta zo­stanie wystawa, poświęcona jego lotniczej działalności. Dokumenty i fotografie po opracowaniu i digitalizacji zostaną udostępnione. Zapraszamy do wspól­nego po­znawania tej niezwykłej postaci i bez­cennej kolekcji.


Muzeum Lotnictwa Polskiego Województwo Małopolskie Kraków Airport Aeroklub Polski Agencja Lotnicza Altair Skrzydlata Polska