Awiacja i dyplomacja

Bogdan J. Kwieciński 1895–1981

Płk dypl. obs. Bogdan J. Kwieciński

Urodził się 12 kwietnia 1895 roku w Strzelnie. Już w czasie nauki w gimnazjum w Inowrocławiu pas­jo­no­wał się lotnictwem, brał udział w wystawach mo­de­lar­skich, a nawet zgłosił własny patent na konstrukcję pod­wo­zia samolotu.

Podczas I wojny światowej służył w lotnictwie armii prus­kiej, jako radiooperator na froncie palestyńskim. Tra­fił do niewoli angielskiej w Turcji.

Natychmiast po powrocie do Polski wstąpił do lotnictwa. Jako obserwator w 12. Eskadrze Lotniczej brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, wykonując szereg lotów bo­jowych, za które w 1920 r. został odznaczony krzyżem Virtuti Militari.

W latach 1924–1926 studiował w Wyższej Szkole Wo­jen­nej. 1926–1928 pełnił funkcję kierownika Referatu Or­ga­ni­za­cyj­no-Mo­bi­li­zacyjnego Departamentu Lotnictwa MSWojsk., a w latach 1928–1930 był dowódcą dywizjonu i zastępcą dowódcy 1. Puł­ku Lotniczego; 1930–1933 – kierownikiem Referatu Lot­nic­twa Oddziału III Sztabu Głównego.

W  1927 roku był jednym z organizatorów i pierwszym Sekretarzem Generalnym Aeroklubu RP. Został polskim delegatem do FAI, w latach 30. pełniąc również funkcję wiceprezesa tej organizacji.

Był współtwórcą sukcesów polskich w za­wo­dach Chal­len­ge, jako członek Międzynarodowej Komisji Spor­towej i polski komisarz sportowy oraz kierownik ko­mi­tetu or­ga­ni­zacyjnego i kierownik zawodów Chal­len­ge 1934 r., rozgrywanego w Warszawie. Zyskał wiel­kie międzyna­rodowe uznanie jako sprawny organizator.

W 1935 r. został polskim attaché wojskowym w Pradze. Sprawował tę funkcję do końca sierpnia 1937 r., by we wrześ­niu 1937 r. objąć placówkę attaché wojskowego i lot­niczego w Londynie.

Pracował w Londynie w okresie wielkiego przed­wo­jen­ne­go ożywienia kontaktów wojskowych i lotniczych mię­dzy Polską a Anglią. Po klęsce wrześniowej odegrał wiel­ką rolę w tworzeniu polskich jednostek lotniczych na Zachodzie. Służył jako polski attaché lotniczy w Lon­dynie przez cały okres wojny.

Po wojnie pozostał na emigracji, w 1947 r. osiedlił się w Ka­nadzie. Pracował w FAI i w ICAO, brał udział w or­ga­nizacji wielu połączeń lotniczych na świecie jako doradca techniczny. Zmarł 22 marca 1981 r. w Mont­realu.


Muzeum Lotnictwa Polskiego Województwo Małopolskie Kraków Airport Aeroklub Polski Agencja Lotnicza Altair Skrzydlata Polska